BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | brunette porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

adult filimleri

2011-Dec-17 - seks erotik

Kad?n kalbinde s?zel yarat?klar. Yabanc? aksan ile sabunlar ve sevgi erkek ba??ml?s? olsun, erotik okumam?z?n nedeni budur. Bu t?r ?eyler, b?y?k g???sler, g?zel bir kad?n yer onlar? ayn? ?ekilde hissettirecek. Orada onlar? heyecanland?ran, bize uyand?r?yor ne ?l??de farkl? olmas?na ra?men, i?te iyi bir haber. Size birka? se?enek kelime ile bir resmi boyayabilirsiniz, onlar? a?abilirsiniz. Bu y?zden do?ru ?eyleri s?ylemek ??renmek i?in elimizden geleni ??karlar? bulunuyor. G?z ?n?ne ald???m?zda, burada, bu sinir bozucu giysi onu ayr? kez bir bayan s?ylemek i?in iyi ?eyler.pornoporno izlesexpornolar  "Ben iyi hissettirmek istiyoruz." , Basit ama etkili. Onu rahatlamak ve o sizinle yata?a do?ru bir karar oldu?unu, onu rahatlatmak i?in harika bir yoldur. Maksimum etki i?in ?n sevi?me s?ras?nda veya ?ncesinde bu bir sa? b?rak?n. "Ben orgazm zaman yapt???n?z sesleri seviyorum." Senin k?z iyi biliyor ve seviyor oldu?unu biliyorsan?z, asl?nda, orgazm, daha sonra bu sizin i?in. Ve bazen, o orgazm olsa bile, bir kad?n cinsel ili?ki s?ras?nda garip olan vokal hissediyor. Ama bize, siz onu ho? oldu?unuzda bilmek yard?mc? oldu?u i?in ?o?umuz, yatakta y?ksek sesli bir kad?n gibi. Peki siz ona ne kadar zevk onu s?yl?yorum, sesini a?mak i?in te?vik edebilir. "(A) s?cak [insert v?cut par?as?] var." S?z, ama o gurur biliyorum biri haline Pick favori bir v?cut par?as?. Bu ?ekilde, herhangi bir tart??ma var. Kad?nlar, kendi v?cutlar? hakk?nda beceriksiz ?vg? duyarl? olmak i?in k?t? ?ne sahip, bu y?zden dikkatli bir ?ekilde y?r?mek. "Ben tat ?ekilde seviyorum. Saatlerce burada kalmak." Bu, ona oral seks verir ve bu alanda yay?lan k?t? koku oldu?u gibi onu sakinle?tirmeye ?al???r. Oral seks k?sa bir mola s?ras?nda bu s?ylemek ya da do?rudan sonradan. En iyi zaman ciddi, yar? bitkin bir ses s?yledi muhtemelen kapal? geliyor. "Ne ?imdi hayal?" Bu onun kendi cinsel arzular? hakk?nda konu?mak ve ruh ayar kat?lmaya te?vik edecektir. Buradaki fikir, ona s?r?m? herhangi bir ?i?e-up fanteziler veya o aksi s?z olmaz istekleri izin vermektir. "Bu ?ok iyi hissediyor. I love it [Burada eylem ekleyiniz]." Yine, bu k???k bir pozitif geri besleme ile konfor seviyesini art?rmak i?in (ve ego) anlam?na gelir. Ve onun gibi bir ?ey bilen varsa, hey, belki de ileride ba?vurmak ?zere not g?t?r?r?z.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - adult filimleri

Penisin sadece s?yledim ne yapmak istemiyor bizden bile iyi anlar var. I?ki, yorgunluk ya da korkutucu bir kad?n, o kadar alamayan basit bir nedeni olabilir. Bu performans? a?a?? tutarak 10 zihinsel ve fiziksel fakt?rler, burada s?yledi. fizyolojik konularda ?ak?rkeyfim konum Barda ?ok fazla bir ya da be? ya?ad?m. Drunker olsun daha ?ekici hale gelebilir ra?men, penis olmayabilir. Yarat?c?, SureFire ay?k-up teknikleri bilmek iddia ediyor, ama hepsi ranza bu her zaman vard?r. Sarho? konum sonra, sadece zaman ay?k olacak.pornoporno izlesexpornolar  Ne yapmak gerekir: Burada ??z?m? tamamen ?nleyici, daha sonra baz? eylem yapan planl?yorsan?z i?ecekler geri asmak. Yani, bir kravat ba?l?yoruz anlamda yar?m gece boyunca i?me suyu ge?mek. Seks ne zaman alkol ihtiyac? var? Ila?lar?n? konum Bir erke?in ereksiyon yetene?ini etkileyebilir baz? g?nl?k ila?lar?n? vard?r. B?y?k bir ?ekilde anti-anksiyete haplar?, a?r? kesiciler, so?uk ?urubu, ve hatta mide ek?imesi t?p mojo berbat. Asl?nda, su?lu olabilir ila?lar bir dizi var. Ne yapmak laz?m: akut semptomlar i?in almak bir ?ey, so?uk alg?nl??? ila?lar? gibi, daha d???k bir doz almak veya seks s?z konusu oldu?unda sadece o olmadan gitmek. E?er bir re?ete, tavsiye i?in doktorunuza dan???n. Enerji bitti Uzun bir g?n?n yorgun ya da hasta olma gelen yorgun olabilir, belki a?. Hangi ?ekilde olur, v?cudunuzun seks i?in hi?bir ko?ul ve muhtemelen a?a?? ?al??t?r?l?r. Ne yapmal?: seks yapmak denemeden ?nce v?cudunuza ?zen g?sterin. Yiyin, k?sa bir s?re i?in i?ten sonra sebze, ?ekerleme yapmak. Gitmek vermeden ?nce biraz kazanmak. Bir sa?l?k sorununuz varsa Ciddi cinsel ger?ekle?tirmek i?in yetene?inizi etkileyebilir, y?ksek kan bas?nc?, diyabet ve depresyon da dahil olmak ?zere baz? sa?l?k ko?ullar? vard?r. Bir cinsel ya?am istiyorsan?z, bu bir ele almak gerekir. Ne yapmal?, doktor randevular?n?z? takip ve re?ete edilen ilac?. Kahve ve sigara Kafein ve nikotin penis sert almak i?in b?y?k bir engelleri vard?r. Sinir sistemi caz, elde etmek i?in ereksiyon daha zor hale, her ikisi de. Ne yapmak: Basit. Sigara ve seks ?nce hi? kahve sonras?nda kadar kaydedin.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - anal seks

Her adam bir mucize misk diledi; hayallerindeki kad?n tuza?a d???rmek b?y?l? bir kolonya. B?yle bir gizli form?l elbette var, ancak do?ru kokular bir kad?n?n ruh koyabilirsiniz. ??phesiz Old Spice veya konyak gibi erkeksi kokular?, hile? Yanl??. Kabak pasta veya meyan k?k?, onu sular? akan olas?l??? daha y?ksektir. Meyan ve salatal?k 90'l? y?llar?n sonlar?na do?ru, Koku ve Tat Tedavi ve Ara?t?rma Vakf? Chicago Alan Hirsch, MD, ger?ekten insanlar?n butonlar? hangi kokular? ke?fetmek i?in yola ??kt?. Birka? kokular konular maruz kalan ve cinsel uyar?lma, insan v?cudunun erotik b?lgeleri ve ?evresindeki kan damarlar? takip ederek ?l??l?r. Sonu? mu? Meyan k?k? ve salatal?k uydurma, hem kad?nlar hem erkekler bir tepki tetikleyen en etkili oldu. pornoporno izlesexpornolar  Bu garip bir kombinasyon, ama Hirsch, ba?ka bir koku daha fazla kad?nlarda cinsel i?tah? art?rd?. A??klama? "Kokular girift bir cinsel uyar?lma ile ili?kili" diyor Hirsch. Meyan ve salatal?k seksi g?r?nm?yor, ama Hirsch, kokular kad?nlar?n rahat olun ve anksiyete d?zeyleri d???k olabilir theorizes. Rahat bir kad?n avanslar (ba?lamak do?ru kartlar? oynad? oldu?unu varsayarak) daha a??k olacakt?r. Nerede: salatal?k hava spreyi almak zor olabilir, ancak sabun ve ?ampuan bulmak kolay, ve salatal?k cilt ?zerinde hafif bir koku harikalar i?e yarayabilir. Meyan ?ay?, s?permarketler ve ?zel ma?azalar, meyan k?k? kokulu mumlar ta??yan yayg?n olarak kullan?labilir. ?yi 'N Bol ?eker k???k bir ?anak, Hirsch, ayr?ca hile yapabilirsiniz diyor. Muz f?nd?k ekme?i Hirsch, muz somun ekmek kokusu, meyan k?k? ve salatal?k gibi neredeyse etkili oldu?u bulundu. Muz f?nd?k ekme?i gibi evinizin kokusu yapmak i?in en iyi yolu nedir? Baz? pi?irin. ?ok kolay. Tarihi ile ?nemli bir puan, ?uval?n i?inde ne kadar erken beklenenden daha alabilir, b?y?k bir tatl? ve unlu mamulleri kokusu olacak. Nerede: bir re?ete bulun ve kendinizi ger?ek senin bi?mek i?in muz ekmek.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - bakire seks

G?r?n?m olarak benzeyen g?zel bir Tyra Banks ile levha aras?nda hop, ama t?m zamanlar?n en d???k enerji d?zeyi. Belki de ofiste ya da sekiz g?n yorucu saat gayretle son ?al?nmakta oldu?unu daha ?nce ?al??t?m. Halsiz hissetme ra?men keyifli bir seks i?in ne yapabilirim? A?a??da listelenen seks ??z?mleri aramak i?in zaman? geldi. porno film Doldurulmu?, ?i?irilmi? hissediyorum Steak, sos, patates, ye?illikler, ve tatl? - maraton ak?am yeme?i s?ras?nda emdi ?arap bahsetmeye bile gerek yok - sizin ba??rsak dolmas? hissi yapmam??lar. Tam duygu ve a?k i?in ruh halini tam olarak de?il mi. ?nceden yapmak i?in ne kadar haz?ms?zl?k ve o da tam bir duygu temizlemek i?in bir antiasit al?n. Daha sonra biraz dola?mak ve sindirmek i?in aktif olsun. Veya bir uzun metrajl? film izleyerek onu aksakl?k olabilir. Kredi rulo zaman, yemek, iyi ve sindirilmi? olmal?d?r. Gazl? hissetti?iniz ?eyler s?cak ve a??r ?nce tahliye tuvalete gidin. pornoporno izlesexpornolar Yatakta ne yapmak gerekir: hala uyu?uk de?ilseniz, onu ba?lad? almak i?in bir vibrat?r kullanacak. Baz? ?ocuklar bu k???k cihazlar taraf?ndan tehdit alt?nda, ama onlar ger?ekten zahmetli bir ?ey yap?yor gibi hissetmiyorum, k?l?k de?i?tirmi? bir l?tuf. Sadece bir g?? arac? gibi d???nmek, sadece hayat?n?z? kolayla?t?racak. Zaman devralmak k???k pilli stand-in, o oturum a??rlamaktan ?ok mutlu olaca??m ?ak?rkeyfim konum I?ki ve seks el ele gider, ne yaz?k ki i?me ve ereksiyon bazen yoktur. Yani bu f?rsat yatak odan?z?n kap?s?n? ?alan zaman b?y?k bir engel olu?turabilir. ?nceden yapmak i?in neler ?evresinde tur bir ?ift ile kapal? y?r?y?n ya da baz? egzersizleri yapmak, bir ka? ??nav gibi, itidal yeniden kazanmak i?in. Ve ?ok b?y?k bir bardak su i?iniz. Yatakta ne yapmak: parma??n?zla veya bir vibrat?r penetrasyon i?in denemeden ?nce onu uyarmak i?in kullan?n. En ufak bir bit bile midesi de?iliz eminseniz veya oral seks yapmak. Asl?nda seks ba?lad???n?zda, zaman?nda bitirme odaklanmaya ?al???n. G?zlerinizi kapat?n ve ?imdiye kadar ya?ad???n?z en s?cak, en ??lg?n seks d???n?yorum. Yard?m kendinizi i?i halletmek.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-17 - erotik film

Zaten, bir kad?n?n v?cudu ?zerinde uyar?c? noktalar bir ev sahibi oldu?unu biliyorum, ama ona dokunmak i?in bir?ok farkl? yolu oldu?unu biliyor muydunuz? Bir dahaki sefere ona dokunmak i?in uzanmak, onu heyecanland?rmak i?in var kullanmay? unutmay?n. ??te yatakta daha ?zg?n olabilir. v?cut par?alar? Parmaklar porno izle Nazik?e onu her yerinden dokunmak i?in parmaklar?n?z? kullan?n. Onun kal?a, g???s, uyluk, omuz, boyun, buza??, ve ba?ka bir yerde, etli ve yumu?ak ovalay?n. Parmaklar?n?z? ?nceden yumu?ak ve temiz oldu?undan emin olun. Eller pornoporno izlesexpornolar Ellerinizi ve avu? i?i, birka? saniye onu popo ovmak i?in kullan?n, sonra ona tokat at?yor. Alt cinsel sinir merkezlerine do?rudan yol a?an pek ?ok sinir u?lar?n?n b?y?k bir erojen b?lge olarak kabul edilir. Bu y?zden ister inan?n ister inanmay?n, spanking cinsel sevindirici - o istiyorsa bu. Her safak sonra ovu?turarak, onu yava? yava? ve yumu?ak spanking ba?lamal?d?r. Sonra yava? yava? sert spanking kurmak. Ve nas?l onu ?ok fazla zarar vermeden onu safak ne kadar zor biliyor musunuz? Ba?parmak bir kural, o yapar sesler gitmek. Bir ili?kinin seyri s?ras?nda, cinsel can s?k?nt?s? ciddi bir tehlike kendinizi koymak i?in yeterli rahat hissediyorum o noktaya geliyor. Bu zarf itmek ve bu de?erli konfor seviyesi ?tesine yatak odan?z?n repertuar? geni?letmek i?in denemek i?in zaman? anlam?na gelir. Ama tam olarak nas?l bir kad?n yatakta baz? ?eyleri al?r?m? Peki, ayn? ?ekilde ?eyler yapmak i?in patron, arkada?lar ve ebeveynler olsun. Ince ipu?lar?, ters psikoloji ve lehine ticaret kullan?n. Tabii ki, ona herhangi bir bask? uygulayarak olmadan bu ?eyler yapmak isteyeceksiniz veya sadece ili?ki muss olabilir. Peki onu bu faaliyetlerin her kat?lmak almak i?in a?a??daki planlar? izleyin. 1 - kendini Damat Hi? ?ylesine ince, onu g?ster, kas?k sa? cunnilingus yol al?r ins ve ??k??lar?. A?z?n?za bir sa? kald?rmak dahaki sefere onu, bir an i?in duraklama oral seks yaparlar. Bu gereksiz dikkat ?eken olmadan, ihtiyatl?, bu son derece ?nemlidir. Y?z?ne bir tokat fantezi s?rece overkill i?in bir oda, burada var. Sadece bunun ortas?nda k?sa bir s?re i?in durdurma Kendinizi s?n?rlamay?n, o yanl?? bir ?ey fark edeceksiniz ve ?akt?rmadan sa? kald?rmak, o iki ile ikiyi koymak gerekir. Ba?ka bir ?ey yapmak i?in kendinizi d?zeltin ve onu fark atal?m. O bu konuda bir ?ey s?ylemek de?ilse, o zaman o bildirimler sa?lamak i?in ge?en bir yorum yapmak ve ne kadar taze ve temiz bir hale gelmi?tir g?r?r. 2 - daha s?k ve daha uzun s?re fellatio verin Vokal konum, onun gibi bir ?ey ne zaman emin olun. O, o bunu K??k?rt?c? inilti ho? oldu?unu bilmesi gerekir. Sadece a??r?ya ka?may?n. ?kincisi, onu penis yak?n bir yere a?z?na koymak istiyorsan?z, her zaman taze orada ya?muruna olmal?d?r. Hi?bir mazeret. Sadece temiz olmas?. Bu kadar ?o?umuz gibi ?o?u kad?n oral seks a?k k?t? korunmu? bir s?r de?il. B?ylece kar??l?k haz?r olacak. Oh evet, bitti, onu ne kadar zevk belirtmeyi unutmay?n yapmak. 3 - anal seks kabul E?er bir ?n sevi?menin oturumun ortas?nda konum dahaki sefere, baz? ?s?nma madeni parmaklar?n?z? koyarak ba?lamak, o nas?l g?rmek i?in parmaklar?n?zla hafif?e problama sonra vajinaya parmaklar?n?z? kullanarak ba?lar ve yava? yava? onu an?s ge?mek yan?t verir. O fikre a??k ise, bunu takip edebilirsiniz. Onu rahatlamak ve daha fazlas?n? yapmak i?in ona haz?r olsun bir masaj onu ??mart?n. Zihinsel ve fiziksel olarak, her iki gev?emesine yard?mc? olmak i?in birlikte bir ka? alkoll? i?ecekler var. Anal seks konusuna de?inmektedir yeti?kin bir film izleyin. Bu, en az?ndan bir tart??ma te?vik olabilir. Ve kim bilir, belki ilgisini olacak. WantedList.com bu kalite filmlerin ?o?unu bulabilirsiniz. Pornografi Seymour Butts hakk?nda Showtime reality show Family Business, yakalay?n. Bu art?k bu tabu de?ildir, anal seks gibi g?r?n?yor, ve bir?ok ?iftler me?gul yapabilirsiniz.G?r?n?m olarak benzeyen g?zel bir Tyra Banks ile levha aras?nda hop, ama t?m zamanlar?n en d???k enerji d?zeyi. Belki de ofiste ya da sekiz g?n yorucu saat gayretle son ?al?nmakta oldu?unu daha ?nce ?al??t?m. Halsiz hissetme ra?men keyifli bir seks i?in ne yapabilirim? A?a??da listelenen seks ??z?mleri aramak i?in zaman? geldi. Doldurulmu?, ?i?irilmi? hissediyorum Steak, sos, patates, ye?illikler, ve tatl? - maraton ak?am yeme?i s?ras?nda emdi ?arap bahsetmeye bile gerek yok - sizin ba??rsak dolmas? hissi yapmam??lar. Tam duygu ve a?k i?in ruh halini tam olarak de?il mi. ?nceden yapmak i?in ne kadar haz?ms?zl?k ve o da tam bir duygu temizlemek i?in bir antiasit al?n. Daha sonra biraz dola?mak ve sindirmek i?in aktif olsun. Veya bir uzun metrajl? film izleyerek onu aksakl?k olabilir. Kredi rulo zaman, yemek, iyi ve sindirilmi? olmal?d?r. Gazl? hissetti?iniz ?eyler s?cak ve a??r ?nce tahliye tuvalete gidin. Yatakta ne yapmak gerekir: hala uyu?uk de?ilseniz, onu ba?lad? almak i?in bir vibrat?r kullanacak. Baz? ?ocuklar bu k???k cihazlar taraf?ndan tehdit alt?nda, ama onlar ger?ekten zahmetli bir ?ey yap?yor gibi hissetmiyorum, k?l?k de?i?tirmi? bir l?tuf. Sadece bir g?? arac? gibi d???nmek, sadece hayat?n?z? kolayla?t?racak. Zaman devralmak k???k pilli stand-in, o oturum a??rlamaktan ?ok mutlu olaca??m ?ak?rkeyfim konum I?ki ve seks el ele gider, ne yaz?k ki i?me ve ereksiyon bazen yoktur. Yani bu f?rsat yatak odan?z?n kap?s?n? ?alan zaman b?y?k bir engel olu?turabilir. ?nceden yapmak i?in neler ?evresinde tur bir ?ift ile kapal? y?r?y?n ya da baz? egzersizleri yapmak, bir ka? ??nav gibi, itidal yeniden kazanmak i?in. Ve ?ok b?y?k bir bardak su i?iniz. Yatakta ne yapmak: parma??n?zla veya bir vibrat?r penetrasyon i?in denemeden ?nce onu uyarmak i?in kullan?n. En ufak bir bit bile midesi de?iliz eminseniz veya oral seks yapmak. Asl?nda seks ba?lad???n?zda, zaman?nda bitirme odaklanmaya ?al???n. G?zlerinizi kapat?n ve ?imdiye kadar ya?ad???n?z en s?cak, en ??lg?n seks d???n?yorum. Yard?m kendinizi i?i halletmek.il Yava? yava?, onu popo ?zerinde sadece k???k bir bebek t?yleri yalamaya ba?layarak, onu geri yukar? gitmek. Boynuna elde edene kadar onu geri kadar t?m ?ekilde devam edin, sonra etraf?na sar?lmas? ve onu meme ve onun g?bek k?saca durdurma, onun ?n?nde geri gitmek. Nefes Ger?ekten dokunmadan olmamas?na ra?men, bu ?ekilde v?cudu ?s?nmas? ve ?ok zevkli. Diyafram s?cak hava solumak (nefes ho? oldu?undan emin olun). Onu so?uk, ??nk?, d?d?k ?alamazlar. Nefes almak i?in baz? ger?ekten iyi noktalar ona boyun ense, onun kulaklar? ve karn?na. Di?ler Ona boyun ve i? uyluk ?evresinde hafif?e ?s?rmak. Bir iz b?rakmak o kadar zor yapmak istemiyorum. Diye soruyor s?rece olmas?d?r. Dudaklar Temiz t?ra?l? ve ?slak ?ekilde dudaklar?n? yalamak emin olun. Sonra yava? yava? ve kas?tl? olarak onu deri boyunca dudaklar?n?z? ?al??t?rmak. Onu ?pmek etmeyin; sadece dudaklar? onun cilt ?zerinde kaymas?n? sa?lar. Gidin ve a?a?? onun alt s?rt, omuzlar? yukar? ta??mak ve onun uyluk ve bacaklarda ?zerinde. Sonra onlar? hipnozla onun erojen noktalar boyunca hareket ve gitmesine f?nd?k izleyebilirsiniz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

adult filimleri
Porn | Adultfilimleri